ทองบ่อ, พระมหาสมศักดิ์ ธนปญฺโญ. การใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, feb. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/150>. Date accessed: 20 july 2019.